Events

Giải tỏa • Cân bằng • An nhiên

Rất nhiều người ở cộng đồng Châu Á đang gặp căng thẳng và bất an liên quan đến đại dịch COVID-19. Do vậy, bạn có thể liên lạc để được tư vấn riêng tư và bảo mật với nhân viên tâm lý nói ngôn ngữ của bạn.

  • Tìm những cách ứng phó với căng thẳng.
  • Tìm hiểu những nguồn hỗ trợ bằng thứ tiếng của bạn
  • Giúp đỡ những người trong gia đình bạn

Để có dịch vụ miễn phí này chỉ cần một cuộc điện thoại.

繁體中文 (503) 772-5894 Cantonese
简体中文 (503) 772-5895 Mandarin
한국어 (503) 772-5896 Korean
Tiếng Việt (503) 772-5897 Vietnamese
English (503) 772-5893 English

Dịch vu miễn phí của Trung Tâm Y Tế và Dịch Vụ Châu Á với

Events
Events Events